Käynnissä olevat hankkeet

Kehto-hanke
2023-2024

Kehto- kyläkeskusten kehittämisen toimintamalli -hankkeessa Kuopion osalta pilottikohteina on Karttulan ja Vehmersalmen alueet. Tavoitteena on selvittää, miten digitaalinen osallistaminen toimii maaseutualueiden kehittämisessä. Hankkeessa testataan verkkosivustopohjaisen Maptionnaire-sovelluksen käyttöä tiedonkeruussa kyläkeskuksissa.

Helmikuussa 2024 Vehmersalmen alueella toteutetaan hankkeen pohjalta Maptionnaire-kysely, jossa hyödynnetään Monipaikkaisuus-hankkeessa kerättyä dataa.

Linkki Maptionnaire-kyselyyn

Lisätietoa hankkeen nettisivuilta.


Monipaikkaisuus-hanke
2021-2023

Monipaikkaisuuden, etätyöskentelyn ja matkailun tiedolla johtamisen hankkeen tavoitteena on kerätä ja visualisoida tietoa, jota säännöllisesti kertyy monipaikkaisista ja etätyöskentelevistä. Toisena tavoitteena on määrittää matkustavien epäsuorat hiilidioksidipäästöt.

Hankkeen aikana selvitetään tiedon keräämisen keinoja, erityispainotuksena on liikkumisen merkitys sekä syntyvä hiilijalanjälki. Tiedon yhdistämistä perinteiseen matkailutietoon tullaan kokeilemaan ja tiedon visualisointia digitaalisella alustalla pilotoidaan ensimmäistä kertaa. Lisäksi hankkeessa tehdään monipaikkaisuuden edistämisen toimenpideohjelma.

Vehmersalmi on yksi Monipaikkaisuus-hankkeen kohdekylistä.

Lisätietoa hankeen nettisivuilta.

Päättyneet hankkeet

Vehmersalmen Lähipalvelujen kehittämishanke
2017-2018

Hankkeella haluttiin edistää Vehmersalmen kaupunginosan asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaisuutta, kehittää ja vahvistaa alueellista toimijayhteistyötä, asukkaille suunnattuja lähipalveluja sekä parantaa nykyisten palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Hankkeella vahvistetaan kaupunginosayhdistyksen osaamista ja roolia alueellisen kehittämistyön veturina ja aktivoijana.

VEPKE-hankkeen loppuraportti

VEPKE-hankkeen yhteenveto

VEPKE-hankkeen tiedote


Vehmersalmen Palvelujen Selvityshanke
2016

Koy Vehmersalmi ry:n hallinnoiman hankkeen tavoite oli asuinalueen elinvoimaisuuden, palvelujen ja lähidemokratian edistäminen. Hanke toteutettiin Leader –rahoituksella ja se työllisti yhden osa-aikaisen hankekoordinaattorin, joka vastasi hankkeen toteutuksesta. Hankkeella alustettiin konkreettista kehittämistyötä selvittämällä, miten nykyiset palvelut on järjestetty. Taustalla oli kaupungin Lähidemokratia-hanke ja sen myötä Vehmersalmelle perustettava Pitäjäraati. Tavoitteena oli, että kaupunginosamme kehittämistyön toteutus siirtyi Pitäjäraadin ja Koy Vehmersalmi ry:n yhteistyöksi.

VePS-hankkeen loppuraportti

VePS-hankkeen tiedotuslehti

Digitalisaatioselvitys
2016

Digitalkkarien tuottamassa selvityksessä tarkasteltiin tietoliikenneverkostojen kehittymistä Pohjois-Savon, Kuopion ja Vehmersalmen alueella. Selvityksessä pohdittiin digitalisaation merkityksiä alueen elinvoimaisuudelle ja vetovoimaisuudelle.

Digitalisaatioselvitys - raportti